• Вентилатори
  • Вентилационни системи
  • Метални изделия
  • Изолации
  • Климатични инсталации
  • Покривни системи

За нас­­“НТН” ООД е частно дружество основано през 1994 г. . Наложило се на пазара с голямата си гама от дейности. Специализирани в обработката на ламарина (поцинкована, черна, пластифицирана, медна, алуминиева, цинкова, неръждаема), това е само една малка част от дейностите на фирмата.
Друг голям бранш,в който се развива фирмата е изолациите. Ние предлагаме топлинни и хладилни изолации на всякакви видове съдове, баки, тръби, покриви, производствени халета. Монтаж, демонтаж на метални конструкции, сандвич панели и ЛТ ламарина.17.04.2019­
­


­


­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­

­

­
­

04.02.2019 г.
Процедура за избор на изпълнител чрез „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“
­
С цел осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средства по договорите за безвъзмездна финансова помощ и при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и съгласно условията и реда на чл. 50 и чл. 51 от ЗУСЕСИФ, Глава четвърта и във връзка с ПМС №160/01.07.2016 г. за изпълнението на дейностите, предвидени по проекта, в провежданата процедура за избор на изпълнител с предмет: “Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Автоматична лазерна портална машина за разкрояване на метални листа - 1 брой“, във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-3.004-0099-C01 - „Повишаване на ресурсната ефективност на „НТН“ ООД чрез прилагане на нови решения в производствения процес“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

­


­­­ ­­ ­­

­­­ ­ ­­­


­

­
­


С цел осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средства по договорите за безвъзмездна финансова помощ и при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация и съгласно условията и реда на чл. 50 и чл. 51 от ЗУСЕСИФ, Глава четвърта и във връзка с ПМС №160/01.07.2016 г. за изпълнението на дейностите, предвидени по проекта, се провежда процедура за избор на изпълнител с предмет: “Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ново производствено оборудване: CNC струг (1 вид) - 1 брой и CNC струг (2 вид) - 1 брой“, във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-0851-C01 - „Подобряване на производствения капацитет на "НТН" ООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

­

Сертификати

­­­­
­­­­­
­­­
­­­­­
­
Сертификат Камара на строителите­Сертификат Камара на строителите
­­­
­­­­
­ ­
Сертификат
ISO 14001:2015
Certificate
ISO 14001:2015
­Сертификат
ISO 45001:2018
Certificate
ISO 45001:2018
­­­­­
­­­­­
­­­­
Сертификат
ISO 9001:2015
Certificate
ISO 9001:2015
­­Certificate
ISO 50001:2018
­Certificate
ISO 50001:2018­